Vesa Keskinen

• Yleinen tyytyväisyys kasvanut vuodesta 2012. Helsingin tulokset olivat vuoden 2016 kyselyssä parempia kuin koskaan kunta- ja kaupunkipalvelut -tutkimuksen historiassa.

• Infralle ja kulttuuripalveluille annettiin huippupisteet.

• Arjen ongelmat ovat vähentyneet. 

• Hammaslääkäripalveluissa ja vanhusten huollossa on parannettavaa.

 

Yleinen tyytyväisyys palveluihin kasvanut

Helsinkiläisten tyytyväisyyttä kotikaupunkinsa palveluihin ja asumiseen kaupungissa on selvitetty saman sisältöisillä tutkimuksilla yhdeksän kertaa valtuustokausittain vuosien 1983 ja 2016 välillä. Uusimpaan kevään 2016 kyselyyn vastasi 1 081 helsinkiläistä.

Vastaajien mielipiteitä asuinkunnastaan ja sen tarjoamista palveluista on selvitetty laajalla kysymyssarjalla. Vuonna 2016 kysytyistä 67 asiasta 40 (60 %) oli sellaisia, joiden tilaa vähintäänkin puolet vastaajista piti hyvänä.  Vuonna 2012 näin oli 53 prosentissa asioista. Yleinen tyytyväisyys on siis kasvanut.

Tyytyväisimpiä helsinkiläiset ovat olleet koko 2000-luvun pitkälti samoihin asioihin. Vuonna 2016 näitä olivat:

• juomaveden laatu (tyytyväisiä 96 prosenttia)

• julkinen liikenne (91 %)

• kirjastopalvelut (91 %)

• yleinen järjestys (90 %)

• jätehuolto (88 %)

Myös kulttuuripuolen palveluista museot ja taidenäyttelyt (85 %) sekä kierrätystoiminta (84 %) saivat huippupisteet. Kymmenen parhaiten hoidettua palvelua ja asiaa olivat Espoossa ja Vantaalla pitkälti samat kuin Helsingissä. Julkinen liikenne ei kuitenkaan noussut naapurikaupungeissa Helsingin tasolle.

Eniten tyytymättömyyttä kohdistuu vuokra-asuntojen saantiin, hammaslääkäripalveluihin ja vanhusten kotihoitoon

Helsingissä oli vuoden 2016 kyselyn mukaan kuusi (vuonna 2012 neljä) sellaista asiaa, joissa suurempi vastausosuus tuli vaihtoehtoihin [asiat ovat] ”melko huonosti” tai ”erittäin huonosti”. Nämä olivat huonommuusjärjestyksessä: vuokra-asunnon saanti, kunnan hammaslääkäripalvelut, vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito), vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut, pientalotontin saanti ja vammaispalvelut.

Vuosien 2001–2016 tutkimuksissa on 54 sellaista asiaa, joita on kysytty joka vuosi. Näiden tulos voidaan tiivistää indeksillä, jossa indeksin arvo 1 kuvaa kaikkein negatiivisinta suhtautumista ja arvo 5 myönteisintä suhtautumista. ”En osaa sanoa” -vastaukset eivät vaikuta indeksin arvoon. Sen sijaan indeksiä laskettaessa on painotettu terveyskeskuksen lääkäripalveluja, peruskoulua, sairaalapalveluja, hammaslääkäripalveluja sekä lasten päivähoitoa muita asioita enemmän. (Indeksin kaupunkikohtaiset tulokset ks. kuvio 4.4).

Helsinkiläisten tyytyväisyys kunnan palveluihin kansallista kärkeä

Laajan asuinkuntaindeksin perusteella kunnan palveluihin ja toimintaan oltiin tyytyväisimpiä Espoossa, Helsingissä ja Forssassa (Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016, 8). Eniten tyytyväisyys on kasvanut vuodesta 2012 Espoossa ja Helsingissä. Helsingin tulos on kunta- ja kaupunkipalvelut tutkimuksen historian paras.

Arjen ongelmat vähentyneet

Vuoden 2016 kunta- ja kaupunkipalvelututkimuksen mukaan Helsingin vastanneista 37 prosenttia oli sellaisia, joilla ei itsellään tai heidän lähipiirillään ollut kysyttyjä arjen ongelmia (14 kpl). Sujuvaa arkea elävien osuus on kasvanut vuodesta 2012, jolloin arjen ongelmia oli 30 prosentilla vastaajista. Yleisimmät arjen ongelmat olivat elämää haittaava sairaus tai vamma, liika työ, työttömyys ja taloudelliset ongelmat.

Lähde:
Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016. FCG konsultointi Oy 2016.